Daisenryaku Daitōa Kōbō-shi 3: Dai-ni-ji Sekai Taisen Boppatsu! Sūjiku-gun Tai Rengō-gun Zen Sekai-sen

Daisenryaku debuts on the PlayStation 4